ספרא דבי רב, כרך א’

אליעזר אריה פינקלשטין

33.0090.00

כרך זה כולל ארבעה מבואות: א) מבוא לספר תורת כהנים; ב) מבוא לברייתא די”ג מידות של ר’ ישמעאל; מבוא לתו”כ דיבורא דנדבה; ד) מבוא לתו”כ דיבורא דחובה.
 211 עמ’, 64 לוחות תצלומים של קטעי גניזה, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק תשמ”ט (1989).

כמות