תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר נשים

שאול ליברמן

80.00240.00

3 כרכים

 

מפעל חייו של הגאון הרב פרופ’ שאול ליברמן (1898-1983), שהיה שנים רבות רקטור של בית המדרש לרבנים באמריקה, הוא המהדורה המדעית של התוספתא בלוויית שינויי נוסחאות ופירוש קצר, יחד עם החיבור תוספתא כפשוטה, באור ארוך ומקיף על התוספתא (יצאו לאור סדרי זרעים, מועד, נשים, ומסכת נזיקין – בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא). בעבודתו זו הגר”ש ליברמן אינו רק מהדיר ודייקן ופילולוג קפדן, אלא גם פרשן מעולה, שאינו מניח דבר בלא עיון מעמיק. פירושו הגדול לתוספתא מהווה, למעשה, גם פירוש להבאות המרובות משני התלמודים ומחיבוריהם של הגאונים והראשונים. הגר”ש ליברמן מתגלה כפרשן שאפינית לו ביותר המזיגה של בקיאות ושליטה יסודית הן במקורות היהדות נוסח בית המדרש הישן, והן בספרות הקלאסית, וכן ידיעה מקיפה ומרובת-פנים של המדע והמחקר המודרניים, בצרוף חריפות ואינטואיציה גם יחד. [1] כרך הטקסט: תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ”א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. הכרך כולל שני חלקים: חלק א’ – מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, נזירות. חלק ב’ – מסכתות סוטה, גיטין, קידושין (299 עמ’). [2] תוספתא כפשוטה (חלקים ו-ז) יבמות – נזירות – באור ארוך לתוספתא (עמודים 1 – 608, הכרך כולל שני חלקים – חלק ו: יבמות, כתובות; חלק ז: נדרים, נזירות). [3] תוספתא כפשוטה (חלק ח’) סוטה – קידושין – באור ארוך לתוספתא (עמודים 609 – 1004).

כמות