The Status of Women in Jewish Law: Responsa (Eng.)

David Golinkin

100.00

מעמד האשה בהלכה: שאלות ותשובות, מאת דוד גולינקין (אנגלית)
413+VIII עמ’, המרכז לחקר האשה בהלכה שליד מכון שכטר ללימודי היהדות, ירושלים תשע”ב (2012) 
  
ספר זה כולל 15 תשובות בנושא מעמד האשה בבית הכנסת ובחיים הציבוריים. לספר שני מבואות המלמדים על הגישות השונות לנושא מאז 1845. הרב גולינקין מתמקד במתח הקיים בין ההלכה למודרנה, בשאיפה לגשר בין מסורת לשינוי. מחקר חשוב זה מצביע על הגמישות בתוך ההלכה, המאפשרת לנשים ליטול חלק ברוב התחומים של הטקסיות היהודית. הרב גולינקין מתמודד עם שאלות כגון צירוף נשים למניין, נשים כשליחות ציבור, עליה לתורה לנשים, אמירת קדיש יתום ע”י נשים, נשים והנחת תפילין, נשים כפוסקות הלכה, הסמכת נשים לרבנות ועוד.

כמות